اکثر اوقات اگر کاری نداشته باشم ، شش صبح می خوابم،شش عصر از خواب بیدار میشم .
.
#دیالوگ #زندگی