بسوز اندرین تیه، ای دل نهانی
مخواه از درخت جهان سایبانی
قفس بشکن ای روح، #پرواز میکن
چرا پایبند اندرین خاکدانی

#پروین_اعتصامی

image