Samson last    shared a  post
6 w

Last Today    added new photos to Freedom
6 w

سهند جلیل زاده و کتاب چگونگی زندگی پناهندگان در کشور مبدا
.
چگونگی زندگی پناهندگان در کشور مبدا
چگونگی فرار آنها با سختی ها و خطرات فراوان و چگونگی برخورد کشور های اروپایی به خصوص دانمارک با پناهندگان و شکستن قوانین حقوق بشر این کتاب از زبان یک مهاجر نوشته شده برای نشان دادن بی عدالتی در کشور هایی که ادعای انسانیت و حقوق بشر می کنند

Unfair-Life-by-Sahand-Jalil-Zadeh.pdf
image