What's on your mind ?

روز گذشته یکی از عاشقان واقعی فوتبال از این دنیا رفت. حمیدرضا صدر که دیوانه وار به این ورزش علاقه داشت و آرزو می کرد زمان مرگش در میانه برگزاری تورنمنت های حساس فوتبال نباشد. View in source

No Comment Share Yet
Related Post
No Related Post Yet
Random Posts