What's on your mind ?

توانایی جدید هوش مصنوعی برای تصور چیزهایی که تاکنون ندیده است

با استفاده از روشی جدید، هوش مصنوعی می‌توانند اشیاء و چهره‌هایی را تصور کند که قبلا هرگز ندیده است.

View in source

No Comment Share Yet
Related Post
No Related Post Yet
Random Posts