What's on your mind ?

گزارشی از شرایط سخت کرونا و پروتکل های بهداشتی برای ورزشکاران و دریافت سوگند نامه مبنی بر در ارتباط نبودن ورزشکاران با افراد مبتلا را ببینید. View in source

No Comment Share Yet