What's on your mind ?
 


اینجا بهشت سکینه است. عوامل وحشت زده حکومت نه تنها ایست و بازرسی را مستقر کرده اند بلکه چند تن از بستگان پویا بختیاری را وادار کردند که به خانه برگردند

منبع


نوشته اینجا بهشت سکینه است. عوامل وحشت زده حکومت نه تنها ایست و بازرسی را مستقر کرده ا… اولین بار در امروز نیوز. پدیدار شد.

View in source

No Comment Share Yet