موزیک

غذای نذری بخور، زِر زیادی نزن – امام خمینی ; هادی خرسندی شاعر طنز پرداز

Ella - 5 days ago

غذای نذری بخور، زِر زیادی نزن – امام خمینی ; هادی خرسندی شاعر طنز پرداز

مپرس از کامیون‌های زر و سیم – که رفته خارج و گردیده تقسیم- عکس از مهناز شریفیایندیپندنت فارسی – هادی خرسندی شاعر طنز پرداز: «مستحب در اصطلاح فقه...