۳۸- حسین دلیریان(سابق تسنیم)، امیرعلی صفا، علی سیستانیpic.twitter.com/1Zu9o37gmf

۳۸- حسین دلیریان(سابق تسنیم)، امیرعلی صفا،...

۳۸- حسین دلیریان(سابق تسنیم)، امیرعلی صفا، علی سیستانیpic.twitter.com/1Zu9o37gmf

۳۸- حسین دلیریان(سابق تسنیم)، امیرعلی صفا، علی سیستانی