چرا برف روی ترکِ مرمت‌شدۀ گنبد شیخ لطف‌الله ننشست؟

صبح امروز بارش برف همه‌جایِ اصفهان را سفیدپوش کرد؛ همه‌جا، به‌جز ترکِ مرمت‌شدۀ گنبد مسجد شیخ لطف‌الله!

چرا برف روی ترکِ مرمت‌شدۀ گنبد شیخ لطف‌الله ننشست؟
صبح امروز بارش برف همه‌جایِ اصفهان را سفیدپوش کرد؛ همه‌جا، به‌جز ترکِ مرمت‌شدۀ گنبد مسجد شیخ لطف‌الله!