پایین دست قصر قند جایی به اسم تلنگ ، غرب فنوج بخش کتیج ، توتان غرب بنت . چاهان جنوب غربی نیکشهر. هیچ خبری از این بخش‌ها نیست. چانف آهوران و لاشار مناطق کوهستانی هستند که همیشه باران های سنگین دارن.اصل قضیه این است که تنها راه ارتباطی برای کمک رسانی به مردم هلیکوپتره. فقط و فقط.

پایین دست قصر قند جایی به اسم تلنگ ، غرب فنوج...

پایین دست قصر قند جایی به اسم  تلنگ ، غرب فنوج بخش کتیج ، توتان غرب بنت . چاهان جنوب غربی نیکشهر. هیچ خبری از این بخش‌ها نیست. چانف آهوران و لاشار مناطق کوهستانی هستند که همیشه باران های سنگین دارن.اصل قضیه این است که تنها راه ارتباطی برای کمک رسانی به مردم هلیکوپتره. فقط و فقط.

پایین دست قصر قند جایی به اسم تلنگ ، غرب فنوج بخش کتیج ، توتان غرب بنت . چاهان جنوب غربی نیکشهر. هیچ خبری از این بخش‌ها نیست. چانف آهوران و لاشار مناطق کوهستانی هستند که همیشه باران های سنگین دارن.اصل قضیه این است که تنها راه ارتباطی برای کمک رسانی به مردم هلیکوپتره. فقط و فقط.