فیلم روستای محل سکونتم در نزدیکی مرز پاکستان در بارندگی اخیر هیچ گونه آسیبی ندیده. #زادگاهمpic.twitter.com/f2zDbisUb9

فیلم روستای محل سکونتم در نزدیکی مرز پاکستان...

فیلم روستای محل سکونتم در نزدیکی مرز پاکستان در بارندگی اخیر هیچ گونه آسیبی ندیده.
#زادگاهمpic.twitter.com/f2zDbisUb9

فیلم روستای محل سکونتم در نزدیکی مرز پاکستان در بارندگی اخیر هیچ گونه آسیبی ندیده.