عراق از سرگیری عملیات مشترک با آمریکا را رد کرد

دولت عراق از سرگیری عملیات مشترک با آمریکا در خاک این کشور را تکذیب کرد.

عراق از سرگیری عملیات مشترک با آمریکا را رد کرد
دولت عراق از سرگیری عملیات مشترک با آمریکا در خاک این کشور را تکذیب کرد.