صدور حکم حبس برای هوشنگ کوشکی، فعال حقوق معلمان

دادگاه خرم آباد، هوشنگ کوشکی، فعال حقوق معلمان را به سه ماه و یک روز حبس محکوم کرد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، هوشنگ کوشکی به دنبال پرونده سازی نیروهای امنیتی از سوی دادگاه خرم آباد با اتهامات سیاسی به سه ماه یک روز حبس محکوم شد. هوشنگ...

صدور حکم حبس برای هوشنگ کوشکی، فعال حقوق معلمان

دادگاه خرم آباد، هوشنگ کوشکی، فعال حقوق معلمان را به سه ماه و یک روز حبس محکوم کرد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، هوشنگ کوشکی به دنبال پرونده سازی نیروهای امنیتی از سوی دادگاه خرم آباد با اتهامات سیاسی به سه ماه یک روز حبس محکوم شد. هوشنگ کوشکی در خصوص این پرونده ...