دکتر احسان اشراقی درگذشت

دکتر احسان اشراقی از اساتید دانشگاه تهران در گذشت.

دکتر احسان اشراقی درگذشت
دکتر احسان اشراقی از اساتید دانشگاه تهران در گذشت.