دونالد #ترامپ: حکومت #ایران باید به گروه‌های حقوق بشر اجازه نظارت و گزارش حقایق را از سوی مردم ایران بدهد . کشتار دیگری از معترضان صلح‌آمیز و قطع شدن اینترنت وجود ندارد . دنیا تماشا می‌کند . https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1216120362230067202 …

دونالد #ترامپ: حکومت #ایران باید به گروه‌های...

دونالد #ترامپ: حکومت #ایران باید به گروه‌های حقوق بشر اجازه نظارت و گزارش حقایق را از سوی مردم ایران بدهد . کشتار دیگری از معترضان صلح‌آمیز و قطع شدن اینترنت وجود ندارد . دنیا تماشا می‌کند . https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1216120362230067202 …

دونالد : حکومت باید به گروه‌های حقوق بشر اجازه نظارت و گزارش حقایق را از سوی مردم ایران بدهد . کشتار دیگری از معترضان صلح‌آمیز و قطع شدن اینترنت وجود ندارد . دنیا تماشا می‌کند . https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1216120362230067202 …