خودداری نیروهای امنیتی از انتقال محمدحسین سپهری به بیمارستان علیرغم نیاز مبرم وی به رسیدگی درمانی

محمدحسین سپهری، از امضاکنندگان بیانیه گذار از جمهوری اسلامی، علیرغم وضعیت نامساعد جسمانی در بازداشتگاه اطلاعات مشهد از خدمات درمانی محروم مانده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمدحسین سپهری در پی ۳۳ روز اعتصاب غذا در اعتراض به بازداشت...

خودداری نیروهای امنیتی از انتقال محمدحسین سپهری به بیمارستان علیرغم نیاز مبرم وی به رسیدگی درمانی

محمدحسین سپهری، از امضاکنندگان بیانیه گذار از جمهوری اسلامی، علیرغم وضعیت نامساعد جسمانی در بازداشتگاه اطلاعات مشهد از خدمات درمانی محروم مانده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمدحسین سپهری در پی ۳۳ روز اعتصاب غذا در اعتراض به بازداشت غیرقانونی‌اش، هم اکنون از انسداد روده رنج می‌برد و نیازمند رسیدگی درمانی فوری ...