ترکیه ژنرال حفتر را به واکنش شدید تهدید کرد

پس از آنکه ژنرال خلیفه حفتر بدون امضای توافقنامه آتش بس با نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی مسکو را ترک کرد، رئیس جمهوری ترکیه به او هشدار داده است که در صورت حمله به نیروهای دولتی در طرابلس "ترکیه درسی به او خواهد داد که هرگز فراموش نکند."

ترکیه ژنرال حفتر را به واکنش شدید تهدید کرد
پس از آنکه ژنرال خلیفه حفتر بدون امضای توافقنامه آتش بس با نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی مسکو را ترک کرد، رئیس جمهوری ترکیه به او هشدار داده است که در صورت حمله به نیروهای دولتی در طرابلس "ترکیه درسی به او خواهد داد که هرگز فراموش نکند."