تجمع‌های اعتراضی در چند شهر ایران؛ شلیک تیر هوایی و گاز اشک‌آور در تهران

نیروهای امنیتی به گروهی از معترضان به حادثه شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافری در مقابل دانشگاه امیر کبیر گاز اشک‌آور شلیک کردند.

تجمع‌های اعتراضی در چند شهر ایران؛ شلیک تیر هوایی و گاز اشک‌آور در تهران
نیروهای امنیتی به گروهی از معترضان به حادثه شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافری در مقابل دانشگاه امیر کبیر گاز اشک‌آور شلیک کردند.