اگه پدافند نزده بودشون مهم نبودند؟

اگه پدافند نزده بودشون مهم نبودند؟