آماری که آقای دکترنمکی وزیر بهداشت از افزایش نگران کننده افسردگی،نامیدی و سرخوردگی بالاخص در میان جوانان بیان داشته اند با گزارشاتی که اساتید در جلسه دانشگاه تهران ارائه دادند مطابقت دارد.در طی بیست و پنج سال گذشته آمار افسردگی در ایران دو برابر شده و به چهل و در صد رسیده است.

آماری که آقای دکترنمکی وزیر بهداشت از افزایش...

آماری که آقای دکترنمکی وزیر بهداشت از افزایش نگران کننده افسردگی،نامیدی و سرخوردگی بالاخص در میان جوانان بیان داشته اند با گزارشاتی که اساتید در جلسه دانشگاه تهران ارائه دادند مطابقت دارد.در طی بیست و پنج سال گذشته آمار افسردگی در ایران دو برابر شده و به چهل و در صد رسیده است.

آماری که آقای دکترنمکی وزیر بهداشت از افزایش نگران کننده افسردگی،نامیدی و سرخوردگی بالاخص در میان جوانان بیان داشته اند با گزارشاتی که اساتید در جلسه دانشگاه تهران ارائه دادند مطابقت دارد.در طی بیست و پنج سال گذشته آمار افسردگی در ایران دو برابر شده و به چهل و در صد رسیده است.